10 Products

Togiharu 440 Wa-Sujihiki
SKU: HTO-WASU-270
Size: 10.5" (270 mm)
$189.50
Sale
Togiharu 440 Wa-Petty
SKU: HTO-WAPE-160
Size: 6.3" (160 mm)
$148.00
Sale
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
$215.50
Sale
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
$189.50
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Sujihiki
SKU: HMA-VSSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
$285.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Petty
SKU: HMA-VSPE-150
Size: 5.9" (150 mm)
$139.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HMA-VSGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
$289.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HMA-VSGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
$236.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HMA-VSGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
$195.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HMA-VSGY-180
Size: 7" (180 mm)
$189.00
Sale