14 Products

Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$169.50
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$215.50
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$189.50
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$598.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-195
Size: 7.6" (195 mm)
Sale
$460.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$420.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-165
Size: 6.5" (165 mm)
Sale
$360.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-150
Size: 5.9" (150 mm)
Sale
$330.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-135
Size: 5.3" (135 mm)
Sale
$295.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$659.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-195
Size: 7.6" (195 mm)
Sale
$569.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$459.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-165
Size: 6.5" (165 mm)
Sale
$428.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-105
Size: 4.1" (105 mm)
Sale
$280.00