20 Products

Suisin Suminagashi Damascus Blue #2 Yanagi
SKU: HSU-SMKZYA-300
Size: 11.8" (30cm)
$700.00
Suminagashi Blue #2 Yanagi
SKU: HSU-SMKZYA-270
Size: 10.5"(27cm)
$650.00
Suisin White Steel Mizu Honyaki Sakimaru Takobiki
SKU: HSU-SMHYST-330
Size: 13" (330 mm)
$1,925.00
Sale
Suisin White Steel Mizu Honyaki Kengata Yanagi
SKU: HSU-SMHYKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
$1,788.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Sujihiki
SKU: HMA-VSSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
$285.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Petty
SKU: HMA-VSPE-150
Size: 5.9" (150 mm)
$139.00
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Kengata Yanagi
SKU: HMA-VGKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
$1,150.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HMA-VSGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
$289.00
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Kengata Yanagi
SKU: HMA-VGKY-270
Size: 10.5" (270 mm)
$900.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HMA-VSGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
$236.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HMA-VSGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
$195.00
Sale
Masamoto Sohonten Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HMA-VSGY-180
Size: 7" (180 mm)
$189.00
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Yanagi
SKU: HMA-VGYA-330
Size: 13" (330 mm)
$1,150.00
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Yanagi
SKU: HMA-VGYA-300
Size: 11.8" (300 mm)
$880.00
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Yanagi
SKU: HMA-VGYA-270
Size: 10.5" (270 mm)
$729.00
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Yanagi
SKU: HMA-VGYA-240
Size: 9.4" (240 mm)
$650.00
Sale
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Kuro-Nakiri
SKU: HMA-SKWNA-165
Size: 6.5" (165 mm)
$198.00
Sale
Masamoto Sohonten VG-10 Fugubiki
SKU: HMA-VGFG-300
Size: 11.8" (300 mm)
$985.00
Sale
Masamoto Sohonten Wa-Santoku
SKU: HMA-FWASA-165
Size: 6.5" (165 mm)
$235.00
Sale
Masamoto Sohonten Wa-Nakiri
SKU: HMA-FWANA-165
Size: 6.5" (165 mm)
$210.00
Sale