44 Products

Togiharu 440 Wa-Santoku
SKU: HTO-WASA-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$159.50
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$169.50
Togiharu PRO Petty
SKU: HTO-PROPE-150
Size: 5.9" (150 mm)
Sale
$126.00
Togiharu PRO Sujihiki
SKU: HTO-PROSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$229.00
Togiharu 440 Wa-Sujihiki
SKU: HTO-WASU-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$189.50
Togiharu 440 Wa-Petty
SKU: HTO-WAPE-160
Size: 6.3" (160 mm)
Sale
$148.00
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$215.50
Togiharu PRO Gyuto
SKU: HTO-PROGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$175.00
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$189.50
Misono Handmade Molybdenum Sujihiki
SKU: HMI-MOSU-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$168.50
Misono Handmade Molybdenum Santoku
SKU: HMI-MOSA-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$124.50
Misono Handmade Molybdenum Petty
SKU: HMI-MOPE-150
Size: 5.9" (150 mm)
Sale
$92.00
Misono Handmade Molybdenum Petty
SKU: HMI-MOPE-130
Size: 5.1" (130 mm)
Sale
$86.50
Misono Handmade Molybdenum Petty
SKU: HMI-MOPE-120
Size: 4.7" (120 mm)
Sale
$79.50
Misono Handmade Molybdenum Paring Knife
SKU: HMI-MOPA-080
Size: 3.1" (80 mm)
Sale
$76.50
Misono Handmade Molybdenum Gyuto
SKU: HMI-MOGY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$265.00
Misono Handmade Molybdenum Gyuto
SKU: HMI-MOGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$218.00
Misono Handmade Molybdenum Gyuto
SKU: HMI-MOGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$169.50
Misono Handmade Molybdenum Gyuto
SKU: HMI-MOGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$119.00
Misono 440 Molybdenum Gyuto
SKU: HMI-440GY-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$238.50
Misono 440 Molybdenum Gyuto
SKU: HMI-440GY-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$169.50
Misono 440 Molybdenum Gyuto
SKU: HMI-440GY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$279.50
Misono 440 Molybdenum Gyuto
SKU: HMI-440GY-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$159.50
Misono Handmade Molybdenum Sujihiki
SKU: HMI-MOSU-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$259.50
Misono Handmade Molybdenum Sujihiki
SKU: HMI-MOSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$210.00
Misono Handmade Molybdenum Gyuto
SKU: HMI-MOGY-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$110.00
Misono 440 Molybdenum Santoku, Gyuto, Petty Knife Set
SKU: HMI-4403
Size: Santoku 7.0" (18cm) / Gyutou 8.2" (21cm) / Petty 4.7" (12cm)
Sale
$485.00
Masamoto Sohonten VG Sujihiki
SKU: HMA-VGSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$289.00
Misono 440 Molybdenum Sujihiki
SKU: HMI-440SU-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$258.50
Misono 440 Molybdenum Sujihiki
SKU: HMI-440SU-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$215.50
Misono 440 Molybdenum Gyuto, Petty Knife Set
SKU: HMI-4402
Size: Gyutou 8.2" (21cm) / Petty 4.7" (12cm)
Sale
$310.00
Misono 440 Molybdenum Slicer 8.2"
SKU: HMI-440SL-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$168.50
Misono 440 Molybdenum Slicer
SKU: HMI-440SL-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$158.50
Misono 440 Molybdenum Santoku
SKU: HMI-440SA-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$168.50
Misono 440 Molybdenum Petty
SKU: HMI-440PE-150
Size: 5.9" (150 mm)
Sale
$124.50
Misono 440 Molybdenum Petty
SKU: HMI-440PE-130
Size: 5.1" (130 mm)
Sale
$119.50