12 Products

Togiharu 440 Wa-Sujihiki
SKU: HTO-WASU-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$189.50
Togiharu 440 Wa-Petty
SKU: HTO-WAPE-160
Size: 6.3" (160 mm)
Sale
$148.00
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$215.50
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$189.50
Masamoto Sohonten VG Sujihiki
SKU: HMA-VGSU-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$289.00
Masamoto Sohonten VG Sujihiki
SKU: HMA-VGSU-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$240.00
Masamoto Sohonten VG Petty
SKU: HMA-VGPE-150
Size: 5.9" (150 mm)
Sale
$158.00
Masamoto Sohonten VG Petty
SKU: HMA-VGPE-120
Size: 4.7" (120 mm)
Sale
$148.00
Masamoto Sohonten VG Gyuto
SKU: HMA-VGGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$320.00
Masamoto Sohonten VG Gyuto
SKU: HMA-VGGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$268.00
Masamoto Sohonten VG Gyuto
SKU: HMA-VGGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$226.00
Masamoto Sohonten VG Gyuto
SKU: HMA-VGGY-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$210.00