7 Products

Suisin Shiro Tanryu Wa-Gyuto 9.4"
SKU: HSU-STWGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
$1,200.00
In Stock
Korin Kaguya Wa-Kengata Gyuto 9.4"
SKU: HKR-KRKG-240
Size: 9.4" (240 mm)
$398.00
Out of Stock
Korin Kaguya Wa-Kengata Gyuto 8.2"
SKU: HKR-KRKG-210
Size: 8.2" (210 mm)
$368.00
Out of Stock
Korin Kaguya Wa-Gyuto 9.4"
SKU: HKR-KRGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
$368.00
Out of Stock
Korin Kaguya Wa-Gyuto 8.2"
SKU: HKR-KRGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
$348.00
Out of Stock
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Wa-Gyutou
SKU: HMA-CWAGY-210
Size: 8.2" (21cm)
$550.00
In Stock
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Wa-Gyuto
SKU: HMA-CWAGY-270
Size: 10.5" (27cm)
$685.00
In Stock