9 Products

Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$169.50
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$215.50
Togiharu 440 Wa-Gyuto
SKU: HTO-WAGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$189.50
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Usuba
SKU: HMA-SKUS-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$420.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Usuba
SKU: HMA-SKUS-195
Size: 7.6" (195 mm)
Sale
$385.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Usuba
SKU: HMA-SKUS-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$345.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Usuba
SKU: HMA-SHUS-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$549.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Usuba
SKU: HMA-SHUS-195
Size: 7.6" (195 mm)
Sale
$498.50
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Usuba
SKU: HMA-SHUS-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$420.00