12 Products

Suisin Densho Kengata Yanagi
SKU: HSU-DSKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$650.00
Suisin Densho Kengata Yanagi
SKU: HSU-DSKY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$560.00
Suisin Hayate Blue #2 Kengata Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKY-330
Size: 13" (330 mm)
Sale
$1,200.00
Suisin Hayate Blue #2 Kengata Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$980.00
Suisin Hayate Blue #2 Kengata Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$880.00
Masamoto Sohonten Molybdenum Wa-Kensaki Slicer
SKU: HMA-MOKS-255
Size: 10" (255 mm)
Sale
$239.00
Suisin Tanryu Blue #2 Suminagashi Hongasumi Kengata Yanagi
SKU: HSU-TRKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$980.00
Suisin White Steel Mizu Honyaki Kengata Yanagi
SKU: HSU-SMHYKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$1,788.00
Suisin Saika White #3 Kengata Yanagi
SKU: HSU-SAIKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$498.00
Masamoto Sohonten VG-10 Kengata Yanagi
SKU: HMA-VGKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$1,150.00
Masamoto Sohonten VG-10 Kengata Yanagi
SKU: HMA-VGKY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$900.00
Suisin Blue #2 Suminagashi Kengata Yanagi
SKU: HSU-ASKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$1,438.00