14 Products

Suisin Densho Kengata Yanagi
SKU: HSU-DSKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$650.00
Suisin Densho Kengata Yanagi
SKU: HSU-DSKY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$560.00
Suisin Hayate Blue #2 Kengata Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKY-330
Size: 13" (330 mm)
Sale
$1,200.00
Suisin Hayate Blue #2 Kengata Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$980.00
Suisin Hayate Blue #2 Kengata Yanagi by Itsuo Doi
SKU: HSU-HAKY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$880.00
Togiharu G-1 Molybdenum Gyuto & Petty
SKU: HTO-G12
Size: Gyutou 8.2" (21cm), Petty 5.9" (15cm)
Sale
$243.00
Suisin Tanryu Blue #2 Suminagashi Hongasumi Kengata Yanagi
SKU: HSU-TRKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$980.00
Suisin White Steel Mizu Honyaki Kengata Yanagi
SKU: HSU-SMHYKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$1,788.00
Suisin Saika White #3 Kengata Yanagi
SKU: HSU-SAIKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$449.00
Suisin Inox Two Piece Set
SKU: HSU-IN2
Size: Gyutou 7.0" (18cm) / Petty 5.9" (15cm)
Sale
$187.50
Misono 440 Molybdenum Gyuto, Petty Knife Set
SKU: HMI-4402
Size: Gyutou 8.2" (21cm) / Petty 4.7" (12cm)
Sale
$310.00
Masamoto Sohonten VG-10 Kengata Yanagi
SKU: HMA-VGKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$1,150.00
Masamoto Sohonten VG-10 Kengata Yanagi
SKU: HMA-VGKY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$900.00
Suisin Blue #2 Suminagashi Kengata Yanagi
SKU: HSU-ASKY-300
Size: 11.8" (300 mm)
Sale
$1,438.00