12 Products

Misono Handmade Molybdenum Gyuto, Honesuki - 2 Piece Knife Set
SKU: HMI-MO2E
Size: Gyutou 8.2" (21cm) / Honesuki 5.6" (14.5cm)
Sale
$234.50
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$540.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-195
Size: 7.6" (195 mm)
Sale
$448.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$365.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-165
Size: 6.5" (165 mm)
Sale
$320.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-150
Size: 5.9" (150 mm)
Sale
$298.00
Masamoto Sohonten White #2 Kasumi Deba
SKU: HMA-SKDE-135
Size: 5.3" (135 mm)
Sale
$265.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$659.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-195
Size: 7.6" (195 mm)
Sale
$569.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$459.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-165
Size: 6.5" (165 mm)
Sale
$428.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-105
Size: 4.1" (105 mm)
Sale
$280.00