8 Products

Togiharu Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HTO-HCGY-270
Size: 10.5" (270 mm)
Sale
$169.00
Togiharu Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HTO-HCGY-240
Size: 9.4" (240 mm)
Sale
$139.00
Togiharu Virgin Carbon Steel Gyuto
SKU: HTO-HCGY-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$109.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-210
Size: 8.2" (210 mm)
Sale
$659.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-195
Size: 7.6" (195 mm)
Sale
$569.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-180
Size: 7" (180 mm)
Sale
$459.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-165
Size: 6.5" (165 mm)
Sale
$428.00
Masamoto Sohonten White #2 Hongasumi Deba
SKU: HMA-SHDE-105
Size: 4.1" (105 mm)
Sale
$280.00